logo-mini
 ``

``

14
به رویاهات فکر کن...به رویاهایت فکر کن...
low (11)
... من در قلبم جایی دارم
low (10)
... که در آن تسکین میابم،
low (1)
... جایی که بدان تعلق دارم،
low (8)
... و آرامشم در آنجا رقم میخود...
low (7)
... برای ساختن قصر رویاهایتان،
low (4)
... باید از قلبتان کمک بخواهید...
low (3)
... برای من هم توصیفش آسان نبود...
low (16)
... اما اکنون می توانم تصور کنم...
low (17)
... ... زیبایی ...
low (5)
... ... آرامش ...
low (15)
... ... نور...
low (9)
... و حس خوبِ زیستن ...
Houston Real Estate Photographer
نویسنده:مهندس وفقی در مکانی که بدان تعلق داری...